درصحن: اسوتچی عضو شورای شهر تبریز می‌گوید:«شهرداری معتقد است شورای شهر تبریز کیلو چند که بخواهد شهرداری را مورد بازخواست قرار دهد. ریشه اکثر مشکلات پروژه‌های شهرداری را از جانب شورای شهر و در رأس آن رئیس شورا است موضوع نظارت از نظر رئیس شورا اهمیتی ندارد». او همچنین از قول ريیس شورا، دیگر اعضای این شورا را به سهم خواهی متهم می‌کند.
 
طرح انتقاداتی این چنینی آن هم در ماه‌های آخر عمر شوراها رو به افزایش است و به نظر می‌رسد با فرا رسیدن ایام انتخابات شوراها، این نوع درگیری‌ها و اتهام زنی ها از سوی گروه‌ها و جریان های سیاسی علیه یکدیگر ادامه خواهد داشت. انتقاداتی که در سال‌های گذشته چندان مطرح نبوده و صرفا کارکرد تبلیغاتی خواهند داشت.