درصحن: حاج‌بابایی رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه در مجلس می‌گوید قوه قضائیه مکلف شده است سالیانه گزارش اموال مسئولین و مدیران کشوری را به مجلس ارائه کردند. افرادی که در این امر کوتاهی کرده باشند مجرم شناخته شده و از ادامه خدمت منع می‌گردند.
در ایران دارایی‌ها مسئولان کشور هیچ‌گاه شفاف نبوده و همواره شایعات و اتهاماتی مبنی بر کسب دارایی‌های نجومی علیه آنها مطرح بوده است. هر چند سیستم قضایی ایران در این دست موارد کاملا غیر شفاف و سلیقه ای عمل کرده است اما تصویب چنین قوانینی می‌تواند زمینه‌ طرح مطالباتی همچون شفافیت مالی سران نظام را فراهم سازد.