درصحن-شوراها- نیلوفر عثمانی: شعارها و وعده هاي اعضاي كنوني شورای شهر بانە تا چە حد بە تحقق پیوستە است؟ طبیعی است کە کاندیداها براي رسيدن به هدف خود کە همانا انتخاب شدن است، ازشعارها و وعدەهای زیادی استفاده می کنند. وعده های کاندیداها گاهی واقع بینانه و گاهی تخیلی و بعضا خارج از حیطه اختیارات و وظایف شوراهاست. کاندیداهای راه یافته به شورای شهر بانه نیز از این قاعده مستثنی نیستند. آنها وعده هایی به مردم دادند و توانستند رای مردم را جلب و به شورا راه یابند. امروز پس از گذشت حدود ۴ سال از حضورشان در شورا و در آستانه برگزاری دوره بعدی شوراها، از اهالی بانه می پرسم آیا نمایندگان شان به وعده هایشان عمل کرده اند؟

ابتدا پای صحبت زانیار جوان ۲۲ سالەای کە علی رغم تحصیلات دانشگاهی، مشغول دستفروشی در جلوی یکی از پاساژهای پرتردد بانە است می نشینم، زانیار می گوید: متاسفانه بە نظر می رسد کە تاکنون مردم شهربانە  خردەبینانە در مورد انتخاب اعضای شورای شهر تصميم نگرفتەاند. مواردی مشاهدە می شود کە به رزومه و سابقه كاري  کاندیداها توجهی نشدە و خيلي ساده افرادي كه واقعا لياقت اين جايگاه را ندارند انتخاب شدەاند. او می افزاید: برخی از انتخاب کنندگان بە دلیل ناآگاهی از وظايف شورا مسئلە انتخاب را به دست تقدير مي سپارند و ملاک انتخاب را تنها  كورد و سني بودن و جلوگيري مسئولان بالا رتبه مي دانند. البتە بومی بودن و آشنایی بە درد مردم ملاک مهمی است، اما همە چیز فقط دراین خلاصە نمی شود.

قادر کە هم دبیر و هم کاسب است فكر می کند کە کاندیداها بعضا هزینەی زیادی صرف انتخابات و ایجاد موج انتخاباتی کردە و وعدە و وعیدهای بزرگ و عجیب و دور از دسترس بە مردم داده اند کە قادر بە تحقق آنها نبوده و نیستند. ولی در عین حال او به مساله مهمتری اشاره می کند و می گوید: مشکل اینجاست کە بعد از انتخابات مردم زياد پيگير اين نمي شوند كه اين شعارها و وعده وعيدهايي كه به مردم داده ايد چرا محقق نشده اند و هيچ هيات بازرسي هم در اين زمينه وجود ندارد کە پیگیر وعدەهای توخالی کاندیداها باشد. وعدەهای توخالی اعتماد مردم را بە شوراها کم خواهد کرد و از ارزش واقعی جایگاه شورا خواهد کاست.

لقمان کە از بستگان یکی از اعضای شوراست می گوید: باید در نظر داشت کە شوراهای مناطق کردنشین موانع عيني و عملي زیادی در اجراي  برنامەهايشان دارند، از عوامل مزاحم در دستگاەها و نهادهاي حكومتي گرفتە تا تناقضات قانون و بەروز نبودن آن و گاها صريح نبودن قانون، همچنین عدم هماهنگي بين سازمان ها و ارگان هاي مربوطه، عدم وجود سیستم الكترونيك، نبود مديريت شهري و آباداني و عمراني، و نیز محدودیت اختيارات شوراها.

وعده استفاده از نیروهای کارآمد بومی

فریدون کە کارمند یکی از ادارات دولتی است، همراه لقمان است اینگونه وارد بحث می شود: استفاده از صاحب فكران و تحصيل كرده هاي بومی، جهت پيشبرد امورات شهري از وعدەهای انتخاباتی اکثر اعضای فعلی شورا بود، اما برغم این وعدەها، متاسفانه اكثر پيمانكارهاي عمراني و غيرعمراني، غير بومي انتخاب شدند. نمونه بارز و شفاف آن جناب آقاي شهردار است کە علی رغم وجود جوانان تحصیلکردە بومی شهر بانە، از استان آذربايجان غربي و از شهرستان مهاباد آوردە شد. او می افزاید: چه بسیار جوان هاي لايق شهر كه اكثرا تحصيلات ليسانس و فوق ليسانس دارند، اما بي كارند يا در پاساژها مشغول به كار خرید و فروش هستند، کاری کە نیازمند سواد چندانی نیست. درواقع در اینجا این خود منتخبین مردم هستند کە از نیروهای بومی استفادە نمی کنند، پس چە گلە از دولت کە دائما مسئولین غیر بومی را در کردستان بەکار می گمارد؟ لقمان با شتاب بە میان بحث می پرد و می گوید صبر کنید. برغم اینکە شورا باید شهردار را انتخاب کند اما شهردار فعلی منصوب مقامات بالاست نە منتخب شورا! فریدون پوزخندی می زند و می گوید ما را ببین، همین یک مقام را خودمان می توانستیم انتخاب کنیم آنهم انتصاب شد!

دستاوردهای شورای شهر بانه

وریا از فعالین مدنی شهر بانە کە چندان نسبت بە عملکرد شورای فعلی بدبین نیست می گوید: استاندارد سرانه فضاي سبز بانه به ازاي يك نفر اگر دە متر مربع باشد، قبل از آمدن شوراهاي كنوني یک متر مربع به ازاي يك نفر بوده است، اما هم اكنون تبديل به چهار متر مربع شده است کە پیشرفت نسبتا خوبی است.  ايجاد نشريه و رسانە بومی در بانە، افزودن امكانات رفاهي پارك ها مثل پارك معلم و پارک پانزدە خرداد، ساخت فرهنگ سرا در پارك نوروز و ساخت مجسمه سنجاب نیز از جملە موارد انجام شدە در زمینەهای فرهنگی هستند.

سنور کە دستهایش پر از کیسەهای خرید است در حالی کە دنبال مکان پارک ماشینش می گردد از لزوم  چارە اندیشی فوری برای ترافیک در بانە می گوید: از آنجا کە بانە بە یک مرکز تجاری و نسبتا توریستی تبدیل شدە و مسافران فراوانی را جذب کردە، بافت قدیمی خیابانها و عرض کم آنها مشکلات جدی ترافیک بوجود آوردە است. در این زمینە اقدامات محدودی انجام شدە از جملە مرتب سازي پياده روها كه تقريبا قسمت اعظم شهر را در برگرفته است و يك طرفه كردن بعضي از خيابان ها وحتي پروژه پل هوايي كه در دست ساخت است و هنوز ناتمام ماندە. باید فکر جدی تری برای ترافیک کرد. آقایان این همە شعار دادند. حرف و جلسە و سمینار کافی نیست، عمل لازم است.  

میرزا عبداللە از کسبە سرشناس و معتمد شهر معتقد است کە متاسفانه نه تنها در بانه بلکە در ساير شهرها هم اعضای شوراها بيشتر در فكر انتخاب شدن از طرف مردم براي دوره بعد و نیز منفعت مالي هستند تا تعهد سازماني و وجدان كاري. مثلا يكي از اعضاي شوراي شهر به گفته نزديكان و اقوامش، دليل اصلي شركت كردنش اين بوده كه تلاش كند بر روي  زمينهاي ارثيه خانوادگي شان جاده و محدوده فضاي سبز و مدرسه وغیرە احداث نشود. جالب اين است كه به هدف خود دست پيدا كرد! بهرحال در مقایسە با شوراهای قبلی باید اعتراف کرد کە اعضای فعلی شورا تلاش کردەاند رفتار مناسب تر و ارتباط وسيع تری  با مردم داشتە و از طريق امامان جماعت و ارتباط مستقيم با دفاتر آنها سعی کنند در ديد و برجسته باشند. یا با شرکت در همايش ها  تمایل دارند کە فعالیت خود را بە مردم نشان دهند اما در عین حال براي كارهاي اصلي انرژي صرف نمي کنند.