درصحن: آیا می‌دانید اگر عضو شورا شوید تا پایان دوره باید در حوزه انتخابیه‌تان زندگی کنید؟

اگر قصد دارید مکان زندگیتان را تغییر دهید، در شوراها کاندیدا نشوید، چون اگر رای بیاورید و بعد محل زندگیتان را تغییر دهید،‌ عضویت شما از شورا سلب می شود. اعضای شوراها باید در حوزه انتخابیه خود زندگی کنند.
0005-do-you-konw