درصحن-شوراها: شورای شهر تهران با بررسی پیشنهاد تشکیل پلیس افتخاری برای، ارتقای امنیت در سطح محلات، خواستار ارائه لایحه از سوی نیروی انتظامی شد. این پیشنهاد، از سوی طیف اصولگرای شورای شهر تهران با هدف ایجاد تعامل بین نیروی انتظامی، شورای شهر تهران و شهرداری مطرح شد. اما اصلاح طلبان شورا، تشکیل پلیس افتخاری را مستلزم ارائه لایحه از سوی نیروی انتظامی دانستند و در نهایت نظر آنها تصویب شد.

مرتضی طلائی نایب رئیس شورا که پیش از این معاونت نیروی انتظامی را در اختیار داشته در جریان بررسی این پیشنهاد گفته تلاش این طرح این است که نیروی انتظامی مورد پشتیبانی مدیریت شهری قرار گیرد تا ضریب امنیت در شهر ارتقا یابد. ناصر ایمانی معاون شهردار تهران نیز با اعلام موافقت شهرداری با عملیاتی شدن این پیشنهاد اعلام کرده که همکنون ردیف بودجه ۱۰ میلیارد تومانی برای کمک به نیروی انتظامی در بودجه شهرداری وجود دارد. احمد مسجد جامعی نیز از ارائه این لایحه توسط نیروی انتظامی حمایت کرده و گفته: بسیاری از موضوعات همچون وضعیت معتادان با نگاه پلیسی قابل حل نیست و باید نگاه به آنها تغییر کند. از طرفی نباید بار بر دوش شهرداری اضافه شود و به نظر می رسد ردیف بودجه کنونی برای جوابگویی به نیازها کافی باشد. در نهایت اکثریت اعضای شوراها مصوب کردند تا طی دو ماه آینده نیروی انتظامی لایحه تشکیل پلیس افتخاری محلات را به شورا ارائه کند.