درصحن: فراکسیون زنان مجلس در نامه ای به حسن روحانی خواستار ارتقاء مدیریتی زنان بعنوان یک اولویت در ترمیم کابینه مورد توجه قرار گیرد. آنها با اشاره به انتخاب ۱۷ زن در انتخابات مجلس دهم آن را نشانه اقبال مردم به زنان عنوان کرده و آورده اند:  در این برهه حساس و در آستانه انتخابات که به ترمیم کابینه روی آورده‌اید با الزامی کردن انتخاب معاونت‌ها و مدیران ارشد وزارتخانه‌ها از میان زنان توانمند کشور بارقه امید را در دل آنان ایجاد کرده و یکی از مطالبات بحق حوزه زنان را جامه عمل بپوشانید. فشار به دولت برای ارتقاء مدیریتی زنان اولین بار توسط فراکسیون زنان مجلس ششم به طور جدی دنبال شد و تعداد زیادی از زنان در سمت معاونت وزرا انتخاب شدند.