درصحن: محمود کاشانی از حقوق دانان شناخته شده ایران از رئیس جمهور و وزارت کشور خواسته است تا جلوی شورای شهر تهران در تصویب بودجه تراکم را بگیرد. او تراکم فروشی توسط شهرداری تهران را ارتشاء خوانده و گفته شورای شهر حق ندارد بودجه تراکم فروشی تصویب کند. به گفته کاشانی پیش از انقلاب یک وجب هم تراکم فروخته نشد ولی معلوم نیست چگونه شهرداری با همان قانون امکان فروش تراکم یافته است.