درصحن: شورای نگهبان در حال بررسی اجرای طرح ثبت نام رای دهندگان قبل از روز انتخابات همچون کشور امریکاست. سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه این طرح برای جلوگیری از خرید و فروش آراء مطرح شده گفته: ثبت نام از رای دهندگان قبل از رای گیری می تواند جلوی خرید و فروش آراء را بگیرد. کدخدایی از انتخابات الکترونیکی هم بعنوان طرح دیگری برای پیشگیری از معضل خرید وفروش آراء نام برده است.
چند روز پیش آیت الله احمد جنتی دبیرشورای نگهبان نسبت به جاری شدن خرید و فروش در انتخابات ابراز نگرانی کرده بود و گفته بود با خرید و فروش آراء، مجلس رفته رفته به مرکزی برای ثروتمندان می شود چراکه هرکسی پول بیشتری دارد می تواند رای بیشتری بخرد. این انتقاد در حالی از سوی مسوول اول بررسی صلاحیت نامزدان انتخابات مطرح می شود که کسی بدون تایید او نمی تواند وارد عرصه انتخابات شود. از سوی دیگر سخنگوی شورای نگهبان برگزاری الکترونیکی انتخابات را یکی از راه حل های این معضل نام برده، حال آنکه شورای نگهبان تاکنون در برابر خواست دولت مبنی بر برگزاری انتخابات الکترونیکی مقاومت کرده است.