درصحن: یک نماینده مجلس از گفتگوهای پنهانی میان ایران و کانادا برای عادی سازی رابطه خبر داده و گفته این اتفاق پس از روی کار آمدن دولت جدید کانادا روی داده است. مسعود گودرزی نماینده ممسنی گفته دولت جدید کانادا پالس های مثبتی برای برقراری رابطه فرستاده و گفتگوها در حال انجام است. به گفته این عضو کمیسیون امنیت ملی، چالش های حقوق بشری علت اصلی قطع رابطه بوده است.