درصحن: یک نماینده مجلس پیشنهاد کرده وزارتخانه مبارزه با مواد مخدر تشکیل شود. رسول خضری نماینده سردشت طراح این طرح با تاکید بر ضرروت تشکیل وزارتخانه مبارزه با مواد مخدر گفته: رییس جمهور بعنوان رییس ستاد مبارزه با مواد مخدر و وزیر کشور بعنوان دبیر کل این ستاد، زمان کافی برای رسیدگی به این موضوع ندارند.  او گفته اعتیاد همه استانهای کشور را درگیر کرده بنابراین باید برای حل آن طرحی تازه ارائه کرد. اخیرا رئیس جمهور از هیات دولت خواسته که با موضوع اعتیاد جدی تر برخورد کنند