درصحن: علی لاریجانی رئیس مجلس امروز در جمع راهیافتگان مجلس دهم دست به پیشگویی زده و گفته: جهاان در چهار دهه آتی جهانی ثروتمندتر، باثبات‌تر و پایدارتر خواهد بود و آسیا در جهان آینده سهم غالب اقتصاد جهانی را به دوش خواهد کشید و سهم قاره آمریکا به شدت از اقتصاد جهانی کاسته خواهد شد و جمعیت جهان به 9 میلیارد نفر خواهد رسید که جمعیت سالخورده و بالای 60 سال را اکثریت تشکیل می‌دهند و دولت‌ها با چالش‌های عدم پرداخت مقرری بازنشستگی مواجه می شوند. رئیس مجلس توضیح نداده که این پیشگویی ها برچه مبنایی است و چطور ممکن است در صورت ثروتمندتر شدن جهان، دولت ها در پرداخت حق بازنشستگی دچار چالش خواهند شد.
او این صحبت ها در همایش فرایند قانون گذاری عنوان کرده و در ادامه پیشگویی هایش گفته: جنگ‌های منطقه‌ای بر محور سهم‌خواهی آبی جزو آشفتگی‌های چهار دهه آینده کشور است و در این میان ایران با ساختار سیاسی و اقتصادی خود و نظام پایدار داخلی نقش مهمی می‌تواند ایفا کند و شرایط رشد و توسعه برجسته‌ای دارد و فرصت حرکت رو به جلو برای آن فراهم است اما به شرطی که از پرداختن به مسائل حاشیه‌ای و جزئیات پرهیز شود و به اصول کلی و مسائل کلان بپردازیم.