روزنامه قانون- محمد کاظمی،‌ حقوقدان و نماینده مجلس دهم: قانون در رابطه با نحــوه برخورد با محكومان بيمــار كاملا واضح و روشن است. در ماده 502 قانون آيين دادرســي كيفري، پيش بيني شده كه اگر محكوم عليه به يك بيماري جسمي يا رواني دچار شود به گونه اي كه تحمل حبس براي او باعث تشديد بيماري يا تاخير بهبودي زنداني شود، قاضي اجراي احكام مي تواند با كسب نظر پزشكي قانوني اجراي مجازات حبس را تا زمان بهبــودي به تعويق بياندازد.حتي اگر اميدي به بهبودي بيمار نباشــد، قاضي اجراي احكام مي تواند با ذكر دليل، پرونده را بــراي تبديل مجازات مثلا حبس بــه جزاي نقدي به دادگاه صادر كننده حكم قطعي بفرستد تا در رابطه با تبديل مجازات تصميم گيري شود. محكوماني كه مدت طولاني در زندان هستند طبق ماده 58 قانون مجازات اسلامي مصوب 92 مي توانند آزادي مشروط دريافت كنند.

در اين ماده آمده اســت كه در مورد محكوميت به حبس تعزيري، دادگاه صادر كننده حكــم مي تواند در مورد محكومان به حبس بيش از ده سال پس از تحمل نصف و در ســاير موارد پس از تحمل يك سوم مدت مجازات به پيشنهاد دادســتان يا قاضي اجراي احكام با رعايت شرايط زير حكم به آزادي مشروط را صادركند: الف- محكوم در مدت اجراي مجازات همواره از خود حسن اخلاق و رفتار نشان دهد. ب- حالات و رفتــار محكوم نشــان دهد كه پــس از آزادي، ديگر مرتكب جرمي نمي شود. پ- به تشخيص دادگاه محكوم تا آنجا كه اســتطاعت دارد ضرر و زيان مورد حكم يا مورد موافقت مدعــي خصوصي را بپردازد يا قراري براي پرداخت آن ترتيب دهد. ت- محكوم پيش از آن از آزادي مشروط استفاده نكرده باشد. به طور خلاصه يعني اگر فرد محكوم ســابقه كيفري نداشته باشد و در مدت حبس حســن اخلاق و رفتار از خود نشــان دهد به گونه اي كه موضوع مورد تاييد مقامات زندان قرار بگيرد، مي تواند با پيشنهاد دادستاني از عفو مشروط استفاده كه اين امر مســتلزم تاييد زندان و داديارزندان و ارسال مدارك به دادستاني اســت. دادستان پيشنهاد آزادي مشــروط را به دادگاه ارائــه مي كند تا دادگاه حكــم به آزادي مشروط دهد. البته جا دارد تاكيــد كنم در رابطه با آزادي مشــروط محدوديتي براي جرائم خاص وجود ندارد و اين امر يك موضوع تشخيصي است و مقامات قضايي بايد تشخيص دهند فرد محكوم شرايط بهره مندي از آزادي مشروط را دارد.

خوشــبختانه ما عفو موردي را نيز داريم كه براي محكومين واجد شــرايط بادرخواســت رياســت محترم قوه قضاييه در مناسبت هاي مختلف از جمله اعياد بزرگ مذهبي مانند عيد فطر و نيمه شعبان و.. ليستي از اسامي افراد واجد شرايط را خدمت مقام معظم رهبري ارائه مي كند و با نظر و تاييد رهبر انقلاب عده اي از محكومان مشمول عفو مي شوند.