شهرمن-شورای‌من: حادثه آتش سوزی و فروریختن برج پلاسکو در تهران نشان داد که کمبود آتش نشان یا کمبود امکانات آتش نشانی می‌تواند به  فجایعی تبدیل شود که حتی تاثیر آن از سطح یک محله و شهر فراتر رفته و جنبه ملی به خود بگیرد.  
مشکلات مربوط به آتش نشانی معمولا در شهرهای مختلف در سه سطح کلی قابل دسته بندی است و شوراها در هر سه سطح قادر به کمک برای حل مشکل هستند. سطح اول فقدان ایستگاه‌های آتش نشانی در برخی شهرهای کوچک است. سطح دوم فقدان یا کمبود وسایل و تجهیزات مورد نیاز آتش‌نشانان است و سطح سوم کمبود بودجه تخصیصی به واحدهای آتش‌نشان. در شهرهایی که فاقد واحد آتش‌نشانی هستند، مطالبه تأسیس آتش‌نشانی می‌تواند خواست مشترک رأی دهندگان درانتخابات شوراها از نامزدهای‌ عضویت در شوراها و نهاد شورا باشد. در شهرهایی نیز که واحد آتش نشانی وجود دارد و با کمبود بودجه روبرو است، رفع این مشکل می‌تواند هم شعار انتخاباتی نامزدهای شوراها باشد و هم خواست مشترک همه اعضای شورای شهر و در نهایت به نظر می‌رسد تجربه پلاسکو در تهران نشان داد که اکثر شهرهای ایران نیاز به افزایش و نوسازی تجهیزات آتش نشانی دارند و این موضوع می‌تواند نوعی مطالبه عمومی برای همه و شوراهای شهر در ایران باشد.