روزنامه اعتماد-گروه سياسي| مجلس نهم حرف خود را پس مي‌گيرد؛ برنامه ششم در همين دوره بررسي خواهد شد. اين نقطه مقابل تصميمي است كه مجلسي‌ها دو ماه پيش گرفتند و بررسي برنامه ششم را به دوره دهم موكول كردند. تصميمي كه علي لاريجاني هم آن را رسما اعلام كرد و گفت كه نخستين دستور كار مجلس دهم بررسي همين موضوع خواهد بود. ديروز اما در جلسه كميسيون تلفيق برنامه ششم اين تصميم به يك‌باره زير و رو شد.  با تصميم نمايندگاني كه تعداد زيادي از آنها راهي به دوره بعدي پيدا نكردند؛ اين تصميم شايد زمينه اختلافي جديد با دولتي‌ها را در هفته‌هاي پاياني عمر مجلس نهم فراهم كند. چه آنكه نمايندگان كميسيون تلفيق ديروز مقرر كرده‌اند كه دولت بايد پيش‌نويس برنامه ششم را تا صبح روز چهارشنبه، هجدهم فروردين ماه به بهارستان بياورد. سوال اساسي اين است كه آيا دولتي‌ها به راحتي اين كار را انجام خواهند داد يا خير؟ تمديد يك‌ساله برنامه پنجم توسعه و موكول كردن بررسي و تصويب برنامه ششم به دوره بعدي مجلس خيال آنها را راحت كرده بود كه بيشتر از اينها براي آوردن لايحه خود به بهارستان فرصت در اختيار دارند. اين مي‌تواند بهترين مستمسك براي دور جديد انكار دولتي‌ها باشد. در مقابل اما اصرار مجلسي‌ها هم اين‌بار رنگي جدي به خود گرفته است. چرا كه همزمان با تصميم كميسيون تلفيق برنامه ششم براي بررسي لايحه اين برنامه در دوره نهم، آنها ٤ كميته جداگانه را هم براي انجام كارهاي مقدماتي بررسي و تصويب اين برنامه تشكيل داده‌اند تا گارد خود را براي عملي كردن تصميم‌شان جدي نشان دهند.  براساس گفته‌هاي ديروز نمايندگان همين تصميم كميته‌هاي ٤گانه تا ٢٩ فروردين فرصت دارند تا پيش‌نويس برنامه ششم را بررسي و نتيجه كار خود را به صحن كميسيون مجلس ارايه كنند و كميسيون نيز ١٠ روز فرصت خواهد داشت تا پيشنهادات نمايندگان را دريافت و نتيجه كار خود را تا ١١ ارديبهشت‌ماه براي بررسي و تصويب به صحن علني مجلس ارايه كنند. يك مساله اساسي در اين ميان اين است كه آيا كميسيون تلفيق موضوع تغيير يك‌باره تصميم قبلي خود را به دولتي‌ها هم اطلاع داده بود يا خير؟ نكته ديگر اينكه هنوز كسي هم از موضع دولت در اين خصوص خبر خاصي ندارد؛ موضعي كه به نظر مي‌رسد براي اطلاع يافتن از آن نياز به صبر زيادي هم نباشد و دولتي‌ها خيلي زود در اين باره موضع‌گيري كنند. اما مساله ديگري هم كه در اين ميان مي‌تواند رخ بنمايد اختلافات داخلي خود مجلسي‌ها بر سر اين موضوع است. آيا خود نمايندگان آمادگي لازم براي چنين كاري را دارند؟ برخي نشانه‌ها حاكي از بالا بودن احتمال جواب منفي به اين سوال است. ديروز همزمان با اين تصميم كميسيون تلفيق، محمدجواد كوليوند، عضو كميسيون تلفيق بودجه ٩٥ به خبرگزاري مهر گفت كه «احكام برنامه پنج ساله ششم توسعه به مجلس ارسال شد و خود برنامه ارسال نشد، مجلس نيز احكام برنامه را به دولت برگرداند، به‌طور حتم مجلس نهم وقتي براي به اتمام رساندن برنامه پنج ساله ششم توسعه ندارد چرا كه در دو ماهه نخست سال جاري بايد بودجه بررسي شود.» اين موضعي بود كه روساي مجلس هم پيشتر بر آن تاكيد داشتند و به جز علي لاريجاني، محمدرضا باهنر هم گفته بود كه «به هيچ‌وجه امكان رسيدگي به لايحه برنامه ششم توسعه تا پايان مجلس نهم وجود ندارد. » اينكه با تصميم جديد كميسيون تلفيق برنامه ششم اين امكان چگونه فراهم خواهد شد، چيزي است كه هنوز نمي‌توان به آن جواب روشني داد.