درصحن: یک نماینده اصلاح طلب مجلس از تشکیل فراکسیون امید به رهبری محمد رضا عارف در مجلس دهم خبر داده و گفته: با همکاری افرادی که در «لیست امید» موفق به ورود به مجلس دهم شدند، فراکسیون «امید» که آقای عارف مطرح کردند را تشکیل دهیم. این فراکسیون متشکل از اصلاح‌طلبان، اعتدالی‌ها و حامیان دولت خواهد بود. محمد رضا تابش تصریح کرده: در حال حاضر برتری عددی با اصلاح‌طلبان است و اگر در دور دوم انتخابات اصلاح‌طلبان و «لیست امید» موفق به کسب نصف به علاوه یک کرسی‌های مجلس شود، قطعاً‌ فراکسیون «امید» فراکسیون اکثریت مجلس خواهد بود.