درصحن: یک عضو کمیته تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تامین اجتماعی از دعوت نشدن اعضای کمیته تحقیق و تفحص در جریان بررسی پرونده مرتضوی رئیس وقت این سازمان ابراز ناراحتی کرده و گفته باید از اعضای کمیته که مدعی بروز تخلفات گسترده توسط مرتضوی هستند دعوت شود. حسین دهدشتی در عین حال گفته قاضی جدید این پرونده فردی مستقل است که با جدیت در حال رسیدگی به تخلفات مرتضوی است. رسیدگی به تخلفات مرتضوی دو سال به طول انجامیده است.