درصحن: نمایندگان مجلس شورای اسلامی علاوه بر قانونگذاری، وظیفه نظارت بر عملکرد دستگاههای حکومتی به خصوص دستگاههای اجرایی دارند. آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی وظایف نظارتی نمایندگان را به شیوه های مختلف تبیین کرده است. عملکرد نظارتی نمایندگان در شش ماه اول سال چهارم مجلس نهم به این شرح است:

۱- تذکرات

الف) کتبی: کل تذکرات ۱۶۷۴

۱- تذکر به رئیس جمهور: ۲۴۷ تذکر که فقط ۲۵ مورد آن مرتبط با عملکرد شخص رئیس جمهور بوده است.

۲- تذکر به هیات وزیران: ۱۴۲۷ تذکر. وزیر اطلاعات با دریافت ۷ تذکر کمترین تذکر را دریافت کرده است.

ب) شفاهی: کل تذکرات ۷۸۲

۱- تذکر به رئیس جمهور: ۱۰۸تذکر که فقط ۱۰ مورد آن مرتبط با عملکرد شخص رئیس جمور بوده است.

۲- تذکر به هیات وزیران: ۶۵۶ تذکر. وزرای اطلاعات و دفاع با دو مورد، کمترین تذکر را دریافت کرده اند.

۲- سوال

Dar-Sahn_Yellow-card_fig-2 (1)

الف) کل سوالات از هیات وزیران ۴۵۲ سوال

۱- سوال های تعلیق شده به خواست نمایندگان یک سوم کل سوالات

۲- سوال های بررسی و ختم شده در کمیسیونها ۵۹ مورد

۳- سوال های ارجاع شده به صحن علنی و سوالات در دست بررسی ۲۴۱ مورد

ب) کمیسیون های رکورددار بررسی سوالات

۱- کمیسیون آموزش و تحقیقات با ۶۰ سوال رکورددار بیشترین سوال

۲- کمیسیون برنامه و بودجه با ۳ سوال رکوردار کمترین سوال

۳- تحقیق و تفحص:

۱۰ طرح تحقیق و تفحص به هیات رئیسه مجلس تقدیم شده است.

Dar-Sahn_Yellow-card_fig-3

۴- گزارش دستگاههای اجرایی

الف) در صحن:

۱- گزارش شفاهی وزرا دو مورد (وزرای بهداشت و امور خارجه)

۲- گزارش نمایندگان از عملکرد دستگاههای اجرایی صفر مورد.

ب) در کمیسیون:

۱- نشست با مسولان اجرایی ۳۶۴ جلسه

۵- سفر نظارتی کمیسیونها: ۶۱ مورد

۶- استیضاح وزراء: دو مورد که هر دو ابقاء شدند (وزرای آموزش و پرورش – راه و شهرسازی)

Dar-Sahn_Yellow-card_fig-4 (1)

۷- شکایت به کمیسیون اصل ۹۰

الف) تعداد کل شکایت: ۱۵۷۶

ب) تعداد مکاتبه با دستگاههای مربوطه برای بررسی شکایات ۱۷۹۱

ج) تعداد جوابیه دریافتی از دستگاهها ۱۹۹۴