درصحن: کاظم صدیقی امام جمعه تهران و کاندیدای انتخابات مجلس خبرگان به مردم توصیه کرده که در انتخابات مراقب باشند قطبی مقابل ولایت فقیه شکل نگیرد. او گفته: نقش شورای نگهبان در این قضیه مهم است ولی کافی نیست مردم هم باید بصیرت داشته باشند. طبق قانون انتخابات سخنرانی له یا علیه کاندیداها ممنوع است ضمن اینکه استفاده از تریبون های عمومی نیز تخلف دیگری از قانون انتخابات است. بسیاری از امامان جمعه سراسر کشور کاندیدای مجلس خبرگان هستند و بصورت انحصاری از این تریبون استفاده می کنند حال آنکه رقبایشان از این تریبون و دیگر تریبون های عمومی محرومند.