درصحن: مجلس بار دیگر تعطیل و نمایندگان که این روزها بیشتر از همیشه ولع حضور در حوزه انتخابیه برای انجام فعالیت های تبلیغی دارند به حوزه های انتخابیه رفتند تا در آستانه تقدیم لایحه بودجه سال 1395 دو هفته ای در تعطیلات باشند.  با توجه به این تعطیلی های پیاپی و زمان اندک باقی مانده تا انتهای سال به نظر می رسد  حجم انبوهی از طرح ها و لوایح  فرصت طرح و بررسی در صحن مجلس را پیدا نخواهند کرد.  نمایندگان در یک ماه گذشته فقط 11 روز و در شش ماه گذشته فقط 43 جلسه علنی برگزار کرده اند و مابقی روزها را خارج از مجلس گذرانده اند. ضمن اینکه تمامی جلسات برگزار شد در دو ماه گذشته با  غیبت  70 الی 90  نماینده برگزار شده است.