درصحن: بختیاری معاون سیاسی دادستان کل کشور بدون نام بردن از کاندیدایی تلویحا به کاندیداتوری حشمت اله طبرزی واکنش نشان داده و گفته هنوز زود است که بگوییم کسانیکه با داشتن سابقه کیفری برای انتخابات ثبت نام کرده اند چه هدفی دارند ولی به سرنخ هایی رسیده ایم که به موقع اعلام می کنیم. او گفته واقعا نمی دانیم کسیکه ۱۲ سابقه محکومیت دارد چرا ثبت نام کرده است. او درعین حال گفته بخش قابل توجهی از کاندیداها سابقه سوئی ندارند. حشمت اله طبرزدی مشهورترین کاندیدایی است که سالها در زندان بوده است.