درصجن: در میان کاندیداهای انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان 8 نامزد با سنی بالای ۸۵ سال در صورت کسب آراء مردم و ورود به خبرگان، می توان آنها را در زمره سیاستمدارانی دانست که مادم العمر در قدرت بوده اند. جز یک نفر جملگی آنها هم اکنون نماینده خبرگان هستند و با ثبت نام مجدد نشان داده اند که قصدی برای بازنشستگی ندارند. پیرمردهای حاضر در میدان رقابت انتخاباتی به این شرح اند:
۱- ابوالفضل میرمحمدی متولد ۱۳۰۲
۲- ابراهیم سید حاتمی متولد ۱۳۰۳
۳- ابراهیم امینی متولد ۱۳۰۴
۴- حبیب اله مهمان نواز متولد ۱۳۰۵
۵- احمد جنتی متولد ۱۳۰۵
۶- اکبر قرشی متولد ۱۳۰۷
۷. محمد فیضی متولد ۱۳۰۷
۸. موسوی ننه کران متولد ۱۳۰۹