درصحن: ادعای روزنامه «یدیعوت آحارونوت» مبنی بر تلاش وزارت امور خارجه اسرائیل به آموزش زبان فارسی به کارکنان و آرزوی بازگشایی سفارت در تهران با واکنش رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران روبرو شده. بروجردی با اعلام اینکه اسرائیل در خواب و خیال است، گفته ایران روزی سفارت خود را در سرزمین فلسطین دایر خواهد کرد. سرزمین مقدسی که دیگر اسرائیل در آن حضور ندارد.