درصحن: لابی نافرجام برخی نمایندگان برای تصاحب موسسه منحله میزان توسط سرمایه گذارانی که معرفی کرده اند دلیل فشار آنها بر ریاست بانک مرکزی اعلام شده. مدیرکل حراست این بانک با افشای این خبر گفته:  با بروز مشکلات این موسسه برخی از نمایندگان مجلس افرادی را برای سرمایه گذاری در این موسسه معرفی کردند که پس از بررسی، صلاحیت آنها تائید نشد.