درصحن: انتخابات شوراها نزدیک است و هزاران نفر در سراسر کشور خود را آماده حضور در این رقابت می‌کنند. رقابتی برای مدیریت بهتر شهر‌ها و روستاها یا تامین منافع شخصی؟ تجربه چندین دوره فعالیت شوراها نشان داده است آنجا که مردم از حضور در انتخابات و پیگیری مطالبات خود از نمایندگان شوراها سر باز زده‌اند، شوراها به سمت و سوی فساد و حیف و میل منابع ملی کشیده شده و به جای حل مشکلات شهری-روستایی تنها بر مشکلات مردم افزوده شده است.

این ویدیو کوتاه مروری است از عملکرد کلی شوراها تا امروز. اگر می‌خواهید شهر شما جایی بهتر برای زیستن باشد، اگر می‌خواهید میزان آگاهی اطرافیان‌تان را از محدوده اثر شوراها افزایش دهید؛ این ویدیو را ببینید و منتشر کنید.