درصحن: علی اکبر صالحی که امروز به عنوان نماینده دولت در مجلس حاضر شده بود با نطقی آتشین مقابل جریان موسوم به دلواپسان ایستاد. او در بخشی از سخنان خود گفت: با قسم جلاله در مجلس به من می گویند سیمان میریزیم روی شما و دفنتان می کنیم.