درصحن: علی جنتی درباره تذکر کتبی تعدادی از نمایندگان مبنی بر وجود جریان چند صد نفری نفوذی سرویس‌های جاسوسی غربی در روزنامه و رسانه‌های زنجیره‌ای، گفت: کسانی که چنین ادعایی دارند باید وجود آن را ثابت کنند؛ زیرا وزارت ارشاد بر مبنای چیزی قضاوت می کند که بر اساس قانون برعهده هیئت نظارت بر مطبوعات گذاشته شده است. اما اینکه چنین نکته ای به صورتی اینچنین پررنگ، از سوی عده ای مطرح و این تصور ایجاد شود که بخش عمده عناصر فعال در رسانه های داخلی به خارج از کشور متصل هستند، چنین نیست و آنها که ادعا می کنند باید آن را اثبات کنند.