در صحن:‌ در راهروي مجلس گربه اي كه سر از اتاق خبرنگاران درآورد و راهروهاي مجلس را با سرعت می‌پيمود براي دقايقي سوژه‌اي ميان خبرنگاران و تصويربرداران شد.

به گزارش خبرنگار جام جم آنلاين،امروز يك گربه در اتاق خبرنگاران مستقر در راهروهاي مجلس پيدا شد كه پس از باز شدن در اتاق خبرنگاران اين گربه بسرعت از اتاق خارج شده و راهروهاي مجلس را پيمود.اين گربه سپس به انتهاي راهروهاي مجلس رفت و پس از رفتن به قسمت اينترنت نمايندگان در گوشه‌اي از راهروهاي مجلس مخفي شد.حضور اين گربه در مجلس كه تاكنون بيسابقه بوده براي دقايقي سوژه اي براي تصويربرداران جهت تصويربرداري از اين گربه شده بود. همچنين كارمندان مجلس كه در راهروهاي حضور داشتند از حضور اين گربه در راهروهاي مجلس متعجب شدند و در صدد پيدا كردن گربه بر آمدند.