درصحن-شوراها: با مخالفت شورای نگهبان با آغاز به کار شورای پنجم در مردادماه، بار دیگر زمان تشکیل دوره جدید شوراها بلاتکلیف ماند. وزیر کشور با اعلام این خبر گفته: «دولت در حال رایزنی با مجلس برای حل مشکل بوجود آمده است.» طبق مصوبه مجلس، شورای پنجم می بایست از روز ۱۴ مرداد آغاز به کار می کرد ولی با رد این مصوبه توسط شورای نگهبان، زمان دقیق شروع به کار شورای جدید مشخص نیست.

مخالفت شورای نگهبان با آغاز به کار دوره جدید شوراها از ۱۴ مرداد به این دلیل است که شورای نگهبان معتقد است اگر روز ۱۴ مرداد شورای جدید شروع به کار کند، دوره چهارساله شورای چهارم کامل نمی شود چراکه دوره چهارم از شهریور ۹۲ شروع به کار کرده و تا شهریور ۹۶ باید به فعالیت خود ادامه دهد. دولت نیز معتقد است که اگر قرار باشد شورای پنجم از شهریور شروع به کار کند فاصله شروع به کار شورا در هر دوره با روز انتخابات زیاد می شود چراکه طبق قانون انتخابات زمان تشکیل شورای جدید باید یک ماه پس از انتخابات صورت گیرد.

مجلس برای حل این مشکل با افزودن تبصره ای به قانون انتخابات تاکید کرده بود که برای حل این مشکل شورای چهارم یک ماه زودتر به کار خود پایان می دهد ولی این پیشنهاد را شورای نگهبان رد کرده است.

با مخالفت شورای نگهبان، بنظر می رسد مجلس دو راه بیشتر ندارد یا اینکه با اصلاح فوری قانون حدفاصل تشکیل دوره جدید شوراها با روز انتخابات را به سه ماه افزایش دهد یا با برگزاری نشستی مشترک، شورای نگهبان را به پذیرش تبصره الحاقی به قانون انتخابات و استثناء قرار دادن شورای چهارم متقاعد کند.

این در حالی است که تا ۱۴ مرداد تنها یک ماه فرصت باقی است و به نظر می رسد مجلس برای حل مشکل باید با طرحی دوفوریتی به موضوع ورود کند.