شهرمن-شورای من: کمتر از ۲ روز تا انتخابات شوراهای شهر و روستا زمان باقی است. مهلت اندک فعالیت‌های تبلیغاتی و تکثر کاندیداها در هر حوزه انتخاباتی مطمئنا تصمیم‌گیری را دشوارتر می‌کند اما شما می‌توانید با در نظر نگرفتن برخی معیارهای ساده اما تاثیر گذار انتخاب مسئولانه‌تری انجام دهید. سعی کنید در انتخاب نمایندگان خود در شورای شهر به افرادی رای بدهید که هیچ‌گونه وابستگی به نهادهای قدرت ندارند.