شهرمن-شورای من: کمتر از ۲ روز تا انتخابات شوراهای شهر و روستا زمان باقی است. مهلت اندک فعالیت‌های تبلیغاتی و تکثر کاندیداها در هر حوزه انتخاباتی مطمئنا تصمیم‌گیری را دشوارتر می‌کند اما شما می‌توانید با در نظر نگرفتن برخی معیارهای ساده اما تاثیر گذار انتخاب مسئولانه‌تری انجام دهید. به گذشته، ادبیات، رفتار و گفتار کاندیداهای شورای شهر و اطرافیان‌شان دقت کنید. اگر به نظر شما آنها در رفتار و عمل اعتقادی به برابری جنسیتی ندارند از رای دادن به آنها خودداری کنید.