درصحن: کمتر از ۴ روز تا انتخابات شوراهای شهر و روستا زمان باقی است. مهلت اندک فعالیت‌های تبلیغاتی و تکثر کاندیداها در هر حوزه انتخاباتی مطمئنا تصمیم‌گیری را دشوارتر می‌کند اما شما می‌توانید با در نظر نگرفتن برخی معیارهای ساده اما تاثیر گذار انتخاب مسئولانه‌تری انجام دهید. شناسایی ناقضین حقوق بشر در بین کاندیداها بر اساس سوابق و عمل‌کردشان و روشنگری علیه‌آنها می‌تواند  مسئولانه ترین روش مشارکت شما در انتخابات پیش رو باشد.