شهرمن-شورای من: کمتر از ۴ روز تا انتخابات شوراهای شهر و روستا زمان باقی است. مهلت اندک فعالیت‌های تبلیغاتی و تکثر کاندیداها در هر حوزه انتخاباتی مطمئنا تصمیم‌گیری را دشوارتر می‌کند اما شما می‌توانید با در نظر نگرفتن برخی معیارهای ساده اما تاثیر گذار انتخاب مسئولانه‌تری انجام دهید. مخالفین حقوق اقلیت‌ها اعم از اقلیت‌های مذهبی یا قومی یا جنسیتی از جمله افرادی هستند که با حضور در ساختار شوراها می‌توانند کیفیت و سطح زندگی بسیاری از هموطنان شما را تحت تاثیر قرار داده و با افزایش تبعیض‌ها، آرامش را از جامعه بربایند