درصحن-شوراها: نایب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس از بررسی پرونده های زمین خواری در این کمیسیون خبر داده و گفته: بیشترین زمین خواری در کشور در شهر تهران اتفاق می افتد. امیرحسنخانی گفته: بعد از تهران بیشترین زمین خواری در استان مازندران، گیلان و کرج رخ می دهد.

منازعه نمایندگان اردبیل و آستارا در مجلس نهم، در خصوص زمین خواری در گردنه حیران، موضوع زمین خواری را به موضوع روز مجلس تبدیل کرد تا کمیسیون اصل نود ماموریت یابد تا پرونده های زمین خواری در کشور را به دقت مورد بررسی قرار دهد. زمین خواری، تصرف اراضی اعم از دولتی و شخصی از سوی اشخاص یا مراجعی است که با استفاده از نفوذ و روابط خوددر دستگاه های مختلف اداری و یا با شناسایی خلا های قانونی و گاه نیز با جعل اسناد و مدارکی به سو استفاده های مالی و ملکی می پردازند.

امیر حسنخانی نایب رئیس کمیسیون اصل نود به خبرگزاری خانه ملت گفته: «پرونده زمینخواری در کمیته ویژه کمیسیون اصل نود در حال بررسی است، پیش از این موراد مختلف زمین خواری احصا و جمع بندی صورت گرفته است.» به گفته حسنخانی پس از اتمام بررسی ها، گزارش نهایی کمیسیون اصل نود در صحن علنی مجلس قرائت می شود.