شهر من شورای من: راه آهن يكى از زير ساخت‌هاى توسعه است. مخصوصا در مناطقى كه فاقد جاده مناسب يا دسترسى مناسب به فرودگاه است. از جمله اين مناطق در ايران مى‌توان به برخى مناطق مسكونى روستايى يا شهرهاى كوچك در كوه‌هاى زاگرس و البرز و يا حتى بيابان‌ها و كويرهاى مركزى ايران اشاره كرد. در برخى از مناطق از جمله برخى از شهرهاى لرستان راه آهن تنها وسيله ارتباطى مردم به حساب مى‌آيد. از اين رو در انتخابات شوراها بود و نبود راه آهن در برخى حوزه‌هاى انتخاباتى از جمله حوزه‌هايى كه در انتظار اخذ مجوز احداث راه آهن و يا در حال ساخت و احداث راه آهن يا در انتظار بهبود كيفيت ارائه خدمات هستند، مى‌تواند هم براى نامزدهاى عضويت در شوراها و هم براى راى دهندگان مهم باشد.