شهر من ـ شورای من: در بسیاری از کشورهای توسعه یافته یا حتی در حال توسعه دنیا استفاده از دوچرخه به عنوان یکی از راه‌های کاهش ترافیک و آلودگی شهر و افزایش تحرک شهروندان استفاده ‌می‌شود. در شهر 750 هزار نفری آمستردام ، 800 هزار دستگاه دوچرخه وجود دارد. 60 درصد از حمل و نقل داخلی این شهر به وسیله دوچرخه انجام می شود.  به وجود آوردن امکان دوچرخه سواری امن در خیابان ها، تخصیص قسمتی از خیابان به این وسیله نقلبه سبک و سالم، اجاره دوچرخه با قیمت بسیار پایین و در نظر گرفتن محل‌های امنی برای پارک دوچرخه و ارائه تسهیلات و مشوق برای خرید دوچرخه که قیمت آن را پایین آورده و دسترسی به آن را راحت‌تر می‌کند از جمله اقداماتی است که برای اشاعه فرهنگ استفاده از آن در این کشورها اتخاذ می‌شود.در خیابان های شهر خود چقدر دوچرخه سوار می‌بینید؟ از شورای شهر خود بخواهید برای شما امکان استفاده از این وسیله مفید را فراهم کنند.