شهر من شورای من: سوئد به منظور بازیافت زباله و بازیابی انرژی آن از کشورهای همسایه زباله وارد می‌کند. در این کشور تنها یک درصد زباله‌های خانگی قابل بازیافت نیست در حالی که این رقم در کشورهای اروپایی به سی و هشت درصد می‌رسد و در ایران بیش از 95 درصد زباله به چرخه استفاده باز نمی‌گردد. سوئد با استفاده از دستگاههای پیشرفته سوزاندن زباله بیست درصد از برق مورد نیاز دستگاه‌های گرمازای کشور و نیز ذخیره برق برای دویست و پنجاه هزار خانوار از چهار میلیون و ششصد هزار خانوار را تامین می کند. بازیافت صحیح و اصولی زباله نیاز به آموزش، فرهنگ سازی و تخصیص بودجه دارد.اگر در شهر شما هنوز به این مهم توجه نشده، فعال کردن این بخش از خدمات شهری را از شورای خود بخواهید تا زباله‌های مزاحم تبدیل به مواد اولیه ارزشمند، همچون سوخت شوند. در اکثر شهرهای کشور کماکان زباله‌ها در بیابان‌های اطراف شهرها دفن می‌شوند و ادامه این روند می‌تواند آسیب جبران ناپذیری به محیط زیست کشور وارد کند.