شهر من شورای من: در برخی از شهرهای بزرگ اروپایی شهردار با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شود. با وجود اینکه در برخی شهرهای اروپایی شهردار از سوی اعضای منتخب شورای شهر انتخاب می‌شود اما در برخی دیگر از شهرها با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شود. مزیت انتخاب مستقیم شهردار از سوی مردم مجبور بودن هر نامزد برای دریافت رأی و نظر مستقیم مردم است. انتخاب مستقیم شهردار هر نامزد را مجبور می‌کند که برنامه مشخص خود را به شهروندان عرضه کند. شهروندان نیز مستقیم و بدون آنکه به احزاب اجازه دهند که در بازی‌های سیاسی و زد و بندها به جای آنها تصمیم بگیرند تصمیم می‌گیرند که چه کسی برای شهردار شدن مناسب‌تر است. البته اکثر نامزدها حزبی هستند ولی دریافت رأی مستقیم آنها را در مجبور می‌کند که خود را در معرض قضاوت مردم قرار دهند. صادق خان در سال ۲۰۱۶ توانست در اکثریت آرای مردم لندن را کسب کرده و توانست اولین شهردار مسلمان یکی از مهم‌ترین کلان شهر‌های اروپا شود.