شهر من شورای من: يكى از راه هاى كم كردن بار ترافيك شهرها، قرار گرفتن ايستگاه‌هاى اتوبوس در فضايى مجزا از خيابان اصلى است. در اغلب كشورهاى پيشرفته، ايستگاه اتوبوس در فضاى مشخصى در حاشيه خيابان قرار دارد تا اتوبوس حين سوار و پياده كردن مسافر، مزاحمتى براى عبور ساير خودروها ايجاد نكند. وجود چنين ايستگاه‌هايى همچنين فضاى امنى را براى مسافران ايجاد کرده و باعث کاهش تصادفات شهری نیز می‌شود. اگر قصد دارید در انتخابات شوراها ثبت نام کرده و خدمتی به مردم شهرتان ارائه دهید می‌توانید چنین ایده‌هایی را با توجه به فضای شهر خود ارائه داده و گره‌ای از مشکلات ترافیکی در شهر خود باز کنید.