شهر من شورای من: یکی از ویژگی‌های کشورهای توسعه یافته اروپایی توجه شهرداری و شرکت‌های حمل و نقل شهری به اهمیت کاربردی بودن تابلوهای نصب شده در ایستگاه‌های اتوبوس، مترو و تراموا است. در اغلب این ایستگاه‌ها جدول زمانی دقیق رسیدن اتوبوس، تراموا یا مترو به ایستگاه نصب شده است. این جدول زمانی عموما به طور دقیق رعایت می‌شود مگر در موارد خاص. در اغلب این ایستگاه‌ها همچنین نقشه‌ای نصب شده که محل آن ایستگاه و سایر ایستگاه‌ها و شبکه حمل و نقل شهر را نشان می‌دهد. یکی دیگر از اطلاعیه‌های نصب شده در ایستگاه‌ها، جدول قیمت‌های مختلف بلیط است. در این جدول تفکیک قیمت‌ها برای افراد عادی، دانش آموزان و دانشجویان و افراد کهنسال و در مواردی برای حیوانات خانگی نیز وجود دارد. اطلاعیه‌های دیگری که در عموم ایستگاه‌ها دیده می‌شود قوانین و مقررات مربوط به استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی است. در این اطلاعیه‌ها ضمن اینکه حقوق مسافران درج شده ، تکالیف قانونی آنها و نیز جرائم احتمالی در مورد عدم خرید بلیط و سایر موارد نقض قانون درج شده است. ساختار فیزیکی ایستگاه ها، محل نصب اطلاعیه ها و سایر تجهیزات ضروری ایستگاه عموما به شکلی هستند که کاربردی باشند.