شهر من شورای من: در برخی از کشورهای توسعه یافته سیستم الکترونیکی جدیدی برای ارایه خدمات به زنان باردار در سیستم حمل و نقل شهری در نظر گرفته شده است. در این کشورها اخیرا در متروها و ترامواها یک گیرنده نصب شده است که به فرستنده‌هايى که روی لباس زنان باردار نصب شده حساس است. به محض ورود یک زن باردار به مترو یا تراموا این سیستم حضور آنها در مترو یا تراموا را به سایر مسافرین اطلاع می دهد تا یک صندلی و فضای خالی مناسب برای آنها فراهم شود. آیا در شهر شما، زنان باردار برای تردد با وسایل نقلیه عمومی از رفاه کامل برخوردار هستند؟‌این وظیفه اعضای شورای شهر شماست تا با ارائه ابتکاراتی این چنینی کیفیت زندگی در شهرتان را بهبود بخشد.