درصحن-شوراها- فاطمە امامزادە: چند ماهی بە انتخابات شورای پنجم بیشتر باقی نماندە است. بیشتر اعضای فعلی شورای شهر ایلام قصد نام نویسی مجدد در انتخابات جدید را دارند. انتصاب سه شهردار در طول دوره چهارم شورا در ایلام، موفقیت های شوراها را با علامت سوال روبرو کرده است؟ آیا شهرداری که نیامده برکنار می شود فرصت ایجاد تحولی در شهر و رفع نابسامانی ها را دارد؟

سالم علیزادە از فعالان مدنی معتقد است کە شورای چهارم ایلام، شورایی جنجالی بود. او بە درصحن می گوید: «جریان افشاگری لیست پاداش های شهرداری به مسئولان و تخلف هشت میلیارد تومانی در بخش فضای سبز، منجر بە اختلاف و دودستگی در شورای شهر شد. سرانجام پس از سەبار استیضاح، مخالفین، یزدان قبادیان شهردار ایلام را برکنار و منت محمدی را بە عنوان شهردار جدید، برگزیدند.»

جریان افشاگری چە بود؟

در خرداد ماه امسال عکسی از یک سند در فضای مجازی منتسب به شهرداری منتشر شد که در آن شهرداری به تعدادی از مسئولان استان ایلام پاداش های میلیونی پرداخت کردە بود. محمد سلطانی مدیر روابط عمومی شهرداری ایلام  اظهار کرد: «شهرداری هیچ گونه پرداختی بابت پاداش و یا هزینه ای خارج از عرف به مسئولان نداشته و اکنون از راه قانونی پیگیر برخورد با انتشار دهندگان این عکس است.» همزمان حجت حسن زاده رئیس شورای شهر ایلام بر صحت سند منتشره پافشاری کرد و گفت: «مبلغی که از طرف شهرداری ایلام تحت عنوان پاداش پایان سال به برخی مدیران و مسئولان استان داده شده، خارج از مصوبه شورای اسلامی شهر است.»

درست در گرماگرم افشای سند پاداش، مسئلە  تخلف هشت میلیارد ریالی فضای سبر ایلام از سوی صادق نورمحمدی عضو دیگر شورا مطرح شد. محمدی اظهار داشت: «در حسابرسی مالی از سازمان فضای سبز به تخلف مالی مذکور رسیده ایم و یکی از سئوالات مطرح در استیضاح شهردار بوده که بی پاسخ مانده است.» با افشای اسناد مذکور شایعات فراوانی در سطح شهر ایلام بە گوش رسید. عدەای معتقد بودند کە برخی اعضای شورا علیه شهردار هم دست شدەاند. عدەای دیگر این اقدام شورا را تحسین کردە و آن را شجاعت آمیز می خواندند.

سالم علیزادە معتقد است: «طبعا هر شهرداری طرفداران و مخالفانی دارد، برای همین شنیدن موارد ضد و نقیض طبیعی است. شخصا اتفاق نظر نهایی شورا، در استیضاح سوم و برکناری شهردار علی رغم فشار برخی از نهادهای دولتی را اقدامی مثبت از سوی شورای فعلی می دانم. بە نظرم این اقدام در کارنامە اعضا و در اذهان مردم ثبت خواهد شد.»

سە شهردار در شورای چهارم

ایلام در مجموع از سروان سهراب خان که درسال ۱۳۱٦ شمسی ، مصادف با سال تاسیس شهرداری ایلام، شهرداری را در دست گرفت تا امروز که منت محمدی شهردار شده، سی و یک شهردار بە خود دیدە است. بنا بر گزارش ایسنا، در فاصله تأسیس شهرداری ایلام  تا پیروزی انقلاب، یعنی در طول ٤۱ سال، دە نفر در سمت شهردار ایفای نقش کردەاند. بنابراین میانگین زمان شهرداری چهار سال بودە است.

پس از انقلاب تا زمان برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در سال ۱۳۷۹، کە شامل یک دورە ۲۱ سالە است، ایلام سیزدە شهردار انتصابی داشتە و از ۱۳۷۹ تاکنون، یعنی در مدت ۱۵ سال دە نفر برای احراز پست شهرداری از سوی شوراهای شهر انتخاب شدەاند. در این میان رکورد تعویض شهردار با شورای چهارم است.

شورای چهارم در آغاز بە کار خود با ابقای خالق منصوری شهردار وقت، موافقت نکرد و مهندس منصورپور را جایگزین او ساخت. هنوز هفت ماه از انتخاب شهردار جدید  نگذشتە بود کە استیضاح شد. ایوب غیاثی سخنگوی شورا علت استیضاح شهردار را عدم تکریم ارباب رجوع و نارضایتی مستمر مراجعین و کارکنان شهرداری، عدم صداقت در ارائه مدرک تحصیلی، عدم جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز و غیرە اعلام کرد. سرانجام منصورپور در روزهای پایانی سال ۱۳۹۳ استعفا داد. شورای شهر این بار یزدان قبادیان را بە عنوان شهردارانتخاب کرد.آقای قبادیان در طول دوران شهرداری خود در مجموع سە بار استیضاح شد. در دو مورد استیضاح اعضای شورا دچار اختلاف و تشتت بسیاری شدە و قادر بە برکناری وی نشدە بودند. سرانجام در استیضاح سوم بە تاریخ دوم مرداد ۱۳۹۵، هر یازدە عضو شورا بە اجماع رسیدە و متعاقب قانع نشدن با پاسخ های شهردار، وی را برکنار کردند. علت برکناری وی  پاداش های شهرداری به مسئولان و تخلف هشت میلیارد تومانی در بخش فضای سبزاعلام شد.

در طی اختلافات و کشمکش های درون شورا بر سر استیضاح و برکناری قبادیان، و جانشین کردن فرد دیگری بە جای او نام چند تن مطرح شدە بود. در نهایت در هفدهم شهریور ماه مهندس منت محمدی بە عنوان شهردار جدید برگزیدە شد. شهردار جدید کە تیزی تیغ استیضاح توسط شورا را لمس کردە است سعی دارد با فعالیت فراوان وجه مناسبی در میان مردم کسب نماید. انتخاب شهردار جدید با تغییراتی در هیئت رئیسە شورای شهر نیز همزمان شد. تغییراتی کە بە تعبیر برخی ها بە هموار کردن راه همکاری شورا و شهردار جدید کمک خواهد کرد.

چرایی برکناری و استیضاح های تکراری؟

شورای چهارم ایلام  سە شهردار عوض کردە است. این همە تعویض بە نفع مدیریت شهری نیست چراکە زمان و همکاری شورا برای اجرایی کردن و بە ثمر نشستن  طرح های عمرانی شهردار بسیار لازم و ضروری است. دلیل این همە تغییرات چیست؟ در پی پاسخ این پرسشها بە گفتگو با یکی از کارمندان بومی فرمانداری پرداختم. وی کە حاضر بە افشای هویتش نیست گفت: «استان های کردنشین مرزی عملا توسط نیروهای امنیتی ادارە می شوند. هرچند ایلام مشکلات و درگیری های کردستان و آذربایجان غربی را نداشتە است اما باز هم از این قاعدە مستثنی نیست. واقعیت این است کە تنها انتخاب شهردار توسط شورای شهر بە معنی امکان آغاز بە کار شهردار نیست. شهردار باید از کانال تائید توسط نیروهای امنیتی بگذرد. ممکن است خیلی ها واجد توانایی شهردار شدن باشند و طرح ها و هدف های بسیار خوبی هم داشتە باشند، یعنی بە تمام معنا شایستە باشند، اما در نهایت کسی برندە می شود و پست را می گیرد کە از فیلتر نیروهای امنیتی رد شدە باشد. عبور از این فیلتر آسان نیست. بە همین دلیل کسانی کە از این فیلتر می گذرند احساس قدرت خاصی می کنند کە خود را نیازمند پاسخگویی شفاف بە شورای شهر نمی بینند. در واقع شورا را عددی حساب نمی کنند. همین باعث درگیری و اختلاف میشود.» وی افزود:« برکناری تائید شدگان نیز کار بسیار دشواری است. برای این امر هم باید موافقت ضمنی تائید کنندگان را گرفت کە تقریبا ناممکن است مگر اینکە مچ شهردار را سر بزنگاه گرفت و همە را در مقابل عمل انجام شدە قرار داد. کاری کە شورا در مورد قبادیان کرد و جایی برای انکار باقی نگذاشت.»

یک شهردار جدید در ابتدای راه

منت محمدی در  بازدید از مکانهای جمع آوری ضایعات، اولویت کاری خود را حفظ سلامت شهروندان برشمرد و گفت: «من بعنوان خدمتگزار این مردم سلامت آنان را با هیچ چیز دیگری معامله و معاوضه نخواهم کرد.» سخنی کە بە دل فعالان محیط زیست خوش آمد.  در دی ماه نیز خبری در ایلام منتشر شد مبنی بر اینکە بە دنبال پیگیری های شهردار ایلام از شهرداری تهران در حوزه عمران و آبادانی شهر مبالغی از سوی شهرداری تهران در اختیار شهرداری ایلام قرار گرفت. شهردار جدید همچنین بە دیدار رئیس کل دادگستری استان ایلام رفت و از او خواست کە شهرداری ایلام را در اخذ طلب بیست و چهار میلیارد تومانی از ادارات مقروض یاری نماید. قبلا عباس شیری، رئیس جدید شورا گفتە بود: «بدهی ارگان های مختلف به شهرداری و پرداخت نشدن آن نیز بر دامنه مشکلات این نهاد افزوده است.» چنانچە شهردار موفق بە اخذ این طلب شود، رزومە درخشانی برای خود ایجاد خواهد کرد. باید دید آیا شورای شهر بە او فرصت خواهد داد یا باز هم دورە مدیریتی این شهردار، مثل شهرداران قبلی کوتاه خواهد بود؟