دانلود «کتاب توانمند سازی شوراها، چرایی‌ها و چگونگی‌ها»

درصحن- شوراها: انتخابات پنجمین دوره شوراها در راه است. جامعه مدنی ایران با توجه به تجربیات سال‌های اخیر، در این انتخابات، می‌تواند نقش قابل توجهی ایفا کند. شوراها می‌توانند محملی باشند برای توانمند سازی جامعه مدنی و از سویی دیگر نهادهای مدنی توانمند، می‌تواند بستر ساز انتخاباتی دموکراتیک و پیدایش شوراهایی شایسته و عاری از فساد و تخلف باشد.

آنچه پیش روی شماست اولین کتابچه آموزشی «درصحن» است با عنوان توانمند سازی شوراها، چرایی‌ها و چگونگی‌ها. در این کتابچه کوشیده‌ایم با شما از نحوه اثر گذاری جامعه مدنی بر شوراها، لزوم سازمان دادن به مطالبات مردمی، نظارت و پیگیری و کنترل فساد سخن بگوییم.

«این نوشته٬ کندوکاوی است در جنبه‌های مختلف توانمند کردن جامعه مدنی٬ از خلال شوراهای شهر و روستا. برای آن که به طرح موضوع توانمندسازی٬ شیوه‌ها و راه‌کارهای آن بپردازیم٬ ما از جامعه مدنی شروع کرده‌ایم. سعی می‌کنیم تصویر مشترکی از جامعه مدنی داشته باشیم و ببینم این پیکره چطور کار می‌کند. وقتی از طرز کار جامعه مدنی باخبر باشیم بهتر می‌توانیم برای بهبود عملکرد آن هم تلاش کنیم. از تلاش‌هایی که برای بهبود کارآیی جامعه مدنی انجام می‌شود، به طور کلی تحت عنوان تقویت جامعه مدنی یاد می‌کنند. یکی از راه‌های خاص تقویت جامعه مدنی «توانمندسازی» آن است. توانمندسازی یک فعالیت مستمر و گسترده است، اما همان طور که اشاره شد٬ ما برای توانمند کردن جامعه مدنی، تمرکز خود را بر شوراهای شهر و روستا گذاشته‌ایم و می‌خواهیم ببینم برای آن که جامعه مدنی بتواند از شوراها برای تقویت خود و بهبود کار شوراها استفاده کند چطور باید خود را توانمند کند٬ این توانمندی چه سودی به شوراها و به حکمرانی در سطح محلی می‌رساند و در نهایت خود جامعه مدنی چه بهره‌ای از آن می‌برد. برای همین٬ ناگزیر از موضوعاتی مثل نظارت بر کار شوراها و مبارزه با فساد هم حرف می‌زنیم٬ چیزهایی که برای تقویت٬ سالم‌سازی و توانمند کردن جامعه مدنی ضروری است.»

با مطالعه این کتابچه و بازنشر آن در سطح دوستان و همکاران خود، آگاهی عمومی در جامعه را نسبت به نقش سازمان های مدنی افزایش دهید.

دانلود «کتاب توانمند سازی شوراها، چرایی‌ها و چگونگی‌ها»