در صحن-شوراها- بریار سلامت: دامنه دار شدن اختلافات میان اعضای شورای شهر و بروز چالش های جدی میان اعضای شورا و شهردار پیرانشهر، شورا را از انجام وظایف محوله وا داشته است. اختلافاتی که سبب شده تا مسایل و چالش های اصلی شهر فراموش و مسایل عشیره ای و رقابت های زودهنگام انتخاباتی، برجسته شود. حال آنکه انتخابات شوراها، در واقع اهرم دمکراتیک قدرتمندی در راستای پیشبرد توسعه  شهرها و تمرین مستقیم دمکراسی توسط مردم است. شوراها تشکیل شد تا مکانیسمی باشد برای دمکراتیزه کردن مدیریت شهری، انتخاب بە جای انتصاب، و اجرای برنامه های ابتکاری کوتاە مدت و بلند مدت به شیوە اصولی و معقول بە دست منتخبین مستقیم مردم برای داشتن زندگی بهتر.

منازعات بی پایان و نفس گیر شورای فعلی پیرانشهر

اخبار رایج در مورد اعضای شورای فعلی گویای شکاف و اختلافات گسترده و حل نشدنی بین اعضاست، بە گونەای که فضای جامعه کوچک پیرانشهر را به سوی بی اعتمادی و ناامیدی نسبت به شورا سوق داده است. وجود منازعات و جدال بر سر بە کرسی نشاندن سخن هر کدام از اعضاء شورای فعلی، موجب شده که حتی گرد آمدن آنها دور میز شورا، با اختلال وتنش همراه شود. این مسئلە نه تنها شورا را از انجام وظایف اصلی خود که همانا حفظ حقوق شهروندان و توسعه شهر است دور کردە، بلکه وقت و هزینەهای گزافی را که سهم مردم است، صرف حل و فصل منازعات تکراری و بی پایان کردە است. در نتیجه فعالیت های اساسی شورا در تودرتوی این اختلافات نادیده گرفته شدە واعتبار شورا بە صورت جدی زیر سوال رفتە است. شکاف های عمیق ناشی از این بحران، موجب تلنبار شدن چالش های کوچک و بزرگ و در نتیجە توسعە نیافتگی شهر شده است.

عامل اختلافات

یک عضو حزب اعتدال و توسعە کە از طرفداران رئیس جمهور روحانی است و در عین حال مایل بە افشای هویتش نمی باشد در گفتگو با درصحن، می گوید: «اعضای شورا کار چندانی در مورد شهردار نمی توانند انجام دهند. شهردار فعلی باهوش و بی باک است و با رفتار بی محابایش موجب اختلافات زیادی در درون شورا شدە است. از سویی اخذ عنوان دومین شهردار نمونه در سطح استان آذربایجان غربی او را بی محابا تر هم کردە است.»

علی رغم وجود برخی نارضایتی ها از شهردار، سیف الله مطلبی مدیر کل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری آذربایجان غربی عملکرد شهرداری پیرانشهر را مثبت ارزیابی کردە و گفتە است: «هر چند این شهرستان محروم مرزی مشکلات زیادی در حوزه عمران و زیرساخت های شهری دارد واز یک عقب ماندگی مفرط رنج می برد، ولی فضای فعلی در حوزه عمران شهری قابل مقایسه با سال های قبل نیست و چندمین سال متوالی است که شهرداری پیرانشهر بدلیل عملکرد و اقدامات عمرانی شایسته جزو شهرداری های نمونه استان انتخاب می شود و موفق به دریافت لوح تقدیر از استاندار آذربایجان غربی می گردد.» پس براستی مشکل در کجاست؟

اختلافات عشیرەای در شورا و شهرداری

یک منتخب شورای فعلی پیرانشهر با حالتی سرخورده از آنچە کە او «اعمال ریاکارانە عده ای از اعضاء شورا» می خواند، بە در صحن گفته:«من به عنوان دختری جوان با پشت کردن به همه آرزوهایم، در حال حاضر آرزویی جز عزل شهردار فعلی و پاک کردن اعمال ریاکارانە وی ندارم.» وی با اذعان بر وجود فضای ناهمگون شهر به لحاظ اختلاف طبقاتی وعشیرەای، اختلافات عشیرەای را در اختلافات اعضای شورا دخیل دانسته و می افزاید: «رؤسای عشایر سوداهای جاه طلبانە در سر می پرورانند. برای آنان منافع عشیرەای بر منافع کلی شهر اولویت دارد.» وی می گوید:«بە نظر می رسد رؤسای برخی از عشایر نقشەهایی برای انتخابات دوره ی پنجم شورای شهردارند و قصد تشکیل ائتلاف هایی از جمع نامزدهای انتخاباتی همسو با اهداف عشیرەای خود دارند. هدف روسای عشایر از تشکیل این ائتلاف ها، انتخاب یا بهتر بگویم انتصاب شهردار مورد نظرشان است کە زمینه را برای رسیدن به آرزوهای طوایف مهیا کند.»

قابل ذکر است روسای عشایر و طوائف سادات، باب رسوە، مامش و منگور از دیرباز دارای نفوذی سنتی در پیرانشهر هستند و هر کدام مناطق ییلاقی وسیعی را ادارە می کنند.

زنان چگونە بە شورای شهر راه یابند؟

در فرهنگ عشیرەای زنان جایگاه پیشرفتەای ندارند. دخالت عشایر در انتخابات کار را برای کاندیداهای زن در پیرانشهر دشوارتر خواهد ساخت چراکه آنها علاقه ای به میدان دادن به زنان ندارند. این عضو شورای شهر پیرانشهر با تایید این مطلب می گوید: «از آنجا کە زنان در بافت عشیرەای جایگاه ویژەای ندارند، ورودشان بە کمپین های انتخاباتی نیازمند سازماندهی از طریق مکانیسم های پیشرفتە تر همچون احزاب خواهد بود.»

اخیرا حزب اعتدال و توسعە شروع بە یارگیری از میان زنان شهرهای مختلف استان آذربایجان غربی کردە است، اما این یارگیری صرفا برای تبلیغات ریاست جمهوری و حمایت از انتخاب مجدد رئیس جمهور فعلی است.  این عضو شورا معتقد است: «با اتحاد و همبستگی زنان وشعار «تاهستیم، با هم هستیم » می توان تریبون های تبلیغاتی و رسانه های جمعی را به زنان اختصاص داد.»