درصحن: دادستان رباط‌کریم از تشکیل پرونده‌ای به اتهام ارتشا و فساد علیه یکی از اعضای شورای شهر جدید پرند خبر داده است. پیشتر در شبکه‌های مجازی اخباری از ارتشا‌ء در آتشنشانی پرند علیه یکی از اعضای این شورا و شهردار سابق پرند منتشر شده بود که از پیشنهاد رشوه ۴۰۰ میلیون تومانی به پیمانکار خبر می‌داد. به گفته دادستان پرونده تبانی تشکیل شده اما مبلغ رشوه ۲۰۰ میلیون توماندر ازای تسریع در فرایند امضای قرارداد پیمانکار آتش نشانی بوده است که در حال پیگیری است.
فساد گسترده در شوراها و شهرداری‌ها یکی از مهمترین چالش‌های این نهاد در سراسر کشور است به گونه ای که بسیاری از شوراها در سراسر کشور در سال‌های گذشته با اتهاماتی از این دست مواجه شده‌اند و سرنوشت بعضی از آنها به تعطیلی و انحلال نیز کشیده شده است. توجه به این موارد می‌تواند بر اهمیت انتخابات پیش‌روی شوراها در کشور بیافزاید.