درصحن- شوراها- بریار سلامت: اختلاف بر سر استیضاح یا تداوم فعالیت شهردار و اختلاف نظر در نحوه مدیریت امور شهری، شورای شهر پیرانشهر را به بن بست رسانده است، بن بستی که می توانست انحلال شورا را در پی داشته باشد.

یکی از نمایندگان شورا قبلا گفتە بود کە اعضای شورا حدود دو سال است بر سر ادامە کار شهردار دچار اختلاف نظر شدەاند. این اختلافات تا آنجا پیش رفتە کە شورا در ارائە خدمات بە شهروندان مستاصل و ناتوان ماندە و حتی دست بە دامان فرمانداری شدە، ولی نمایندە فرمانداری نیز قادر بە حل مشکل نیست.

شورای شهر و  شبهات باقی در مورد ادامه فعالیت شهردار

شایعات فراوانی علیه شهردار در میان مردم پیرانشهر پخش شدە است. مردم ناراضی هستند، چرا کە شایع شدە کە مبلغ قابل توجهی از پول شهرداری حیف و میل و برخی مسوولان محلی تطمیع شده اند. واگذاری غیرقانونی املاک شهرداری از دیگر شایعات رایج میان مردم است. گویا  تاکنون تقریبا مبلغ  حدود ۱٤ تا ۱۵ میلیارد تومان زمین فروخته شده  و کسی نمی داند کە  درآمد حاصل از فروش این زمین ها به کجا می رود. اما نگران کنندە ترین  شایعە در مورد  خریدن مجدد زمین هایی است که قبلا توسط افرادی به شهرداری فروخته شده است. گفتە می شود کە  با  فراهم کردن سندی جعلی زمین های از قبل خریداری  شدە  بازخرید می شوند! صحت یا کذب این شایعات، موضوع گفتگوی نگارنده با یکی از اعضای شورای شهر پیرانشهر است، چراکە شفاف سازی از جمله وظایف اعضای شورای شهر است.

یکی از اعضای شورای پیرانشهر کە شدیدا برعدم افشای نام خود توسط مصاحبەگر تاکید می ورزد، در پاسخ بە این سوال کە چرا شورای شهر در مورد شایعات شفاف سازی نمی کند، می گوید: «علت اصلی اختلافات درون شورا است. برخی از اعضای شورا بە واسطه  قدرت و موقعیتی که از دوره های قبل کسب کرده اند، با نیازها و مقاصد  شخص شهر دار همسو شدەاند.»  وی افزود: «می توان به جرات گفت که شهردار پیرانشهر از چنان قدرت و جایگاهی بهرەمند شده کە خود را بی نیاز از پاسخگویی می پندارد.»

عضو  شورای اسلامی شهر در رابطە با کنترل شورا بر بودجە و هزینەها  گفت: «قانونا نظارت بر بودجه و تمامی هزینەها وظیفه شوراست وشهرداری هر ماه باید صورت هزینەها را مفصل و مدلل تحویل  شورا دهد، اما شهردار فقط یک برگه صوری را بدون توضیح ارایه می دهد. در حالیکه شورا موظف است در پایان هر سال مالی صورت بودجه و هزینه خود را جهت اطلاع عموم منتشر نمایند و نسخه ای از آن را جهت بررسی به شورای استان ارسال کند.»

قبلا در خرداد ماه هم سە تن از اعضای شورای اسلامی شهر در مصاحبەای در مورد دلایل نارضایتی خود از شهردار توضیحاتی دادە بودند. خالد نجمی، مسعود امیر عشایری و  شلیر خاکی، معتقدند که عدم پاسخگویی به ارباب رجوع در موعد زمانی مقرر و طی نمودن زمان طولانی پروسه های اداری مراجعه کنندگان بدون هیچ دلیلی، باعث مراجعه جمع کثیری از شهروندان  به دفتر شورا شده است. آنها اضافه کرده اند که عدم رضایت جو عمومی شهروندان در خصوص عملکرد شهرداری مهمترین دلیل مخالفت آنها با ادامه کار شهردار می باشد.

مسئولین رشوە می گیرند و ساکت می مانند!

این عضو شورا در پاسخ بە این پرسش کە آیا از تخلفات، سند ومدرکی  هم موجود است، گفت: بله البته، نه تنها اینها موجود هستند، بلکه برخی از اعضای شورا  چند تا از آنها را به مسئولین مافوق نشان دادەاند، اما هیچ پیگیری نشده است.

از او پرسیدم آیا نمایندە پیرانشهر در مجلس شورای اسلامی از این موارد باخبر است؟ اگر پاسخ آری است، واکنش اش چه بوده است؟ این عضو شورای شهر می گوید: بله حتما می داند چراکه ضعف شهردار در طول  این چند دوره بر کسی پوشیده نیست. تازە مسئلە کلینیک آریان هم هست کە نمایندە در پرداخت اجارە بهای آن بە شهرداری تعلل می کند و کلی بدهکار است.

کلینیک نمایندە مجلس و بدهی بە شهرداری

کلینیک پزشکی آریان متعلق بە دکتر رسول خضری نمایندە مردم پیرانشهر در مجلس شورای اسلامی است. ملک این کلینیک تماما متعلق به شهرداری پیرانشهر است. این ملک در دومین شورای شهر طبق قرارداد رسمی به دکتر خضری واگذار شدە و قرارداد آن در شورای  سوم و چهارم  تمدید شده است. در شهر شایع شدە است کە بە دلیل عدم پرداخت اجارە، آقای خضری یکصد و چهل و هفت میلیون تومان بە شهرداری بدهکار است. اما کامران فاتح شهردار پیرانشهر در خصوص این میزان بدهی به کردپرس گفتە است : “مبلغ ذکر شده اصلا مورد تأئید شهرداری نیست و اعلام می کنم که این شهرداری هیچ گونه مشکلی از نظر مالی با مستأجر فعلی ندارد. گاهاً مستأجر در پرداخت کرایه تاخیر داشته، اما در فواصل زمانی دیگری نسبت به پرداخت معوقات خود اقدام نموده است.”

رسول خضری نمایندە مجلس و صاحب کلینیک آریان معتقد است کە اجارەی ۳ میلیون تومانی برای یک درمانگاه کم درآمد، سنگین است و تا کنون چندین بار رسماً از شهرداری پیرانشهر در خواست کرده که نسبت به کاهش مبلغ اجاره بهاء ماهیانه اقدام کند. این گفتە در حالی است کە اجارە بهای خانەهای عادی در پیرانشهر برای مقاصد معمولی و نە اداری و خدماتی،  یک میلیون تومان و حتی بیشتر است.

این نمایندە شورا در پاسخ بە صحت و سقم بدهی نمایندە مجلس بە شهرداری ابرویش را بالا انداخت و با حالت غمگینی گفت: متاسفانه ما ماندەایم زیر آوار این فساد! کاش مشکلات شهرداری فقط بە کلینیک آریان ختم می شد!