درصحن: آیا می‌دانید نقشی را که شورای نگهبان در قبال مصوبات مجلس انجام می‌دهد چه نهادی در قبال مصوبات شوراها به عهده دارد؟

وزارت کشور و دیگر مسئولان اجرایی اگر تشخیص دهند که مصوبات شورا با وظایف و اختیارات قانونی آنها مغایر است یا با قوانین و مصالح عمومی کشور مغایرت دارد، می‌توانند با ذکر مورد و به طور مستدل حداکثر ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ مصوبه اعتراض خود را به اطلاع شورا رسانده و درخواست تجدید نظر کنند. شورا موظف است یک هفته از تاریخ وصول اعتراض تشکیل جلسه دهد و به موضوع رسیدگی و اعلام نظر کند. در صورتی که شورا در‌ بررسی مجدد از رأی قبلی خود نسبت به مصوبه مورد اختلاف عدول کند، موضوع به هیأت حل اختلاف استان ارجاع می‌شود. هیأت مزبور مکلف است ظرف ۱۵ روز به موضوع رسیدگی و اعلام نظر کند. نظریه این هیأت در صورتی که در جهت لغو مصوبات شورای شهرها باشد، با تأیید‌ هیأت مرکزی حل اختلاف قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود.
0007-do-you-konw