درصحن-شوراها: شورای عالی استان ها با امضای تفاهم نامه ای مسئولیت آموزش اعضای شوراها را به سازمان جهاد دانشگاهی واگذار کرد. طبق قانون مسئولیت آموزش نمایندگان شوراها با شورای عالی استان هاست. مسئولیت آموزش اعضای شوراها در حالی به جهاد دانشگاهی واگذار شد که چند ماهی به پایان دوره چهارم شوراها باقی نمانده است.
دکتر حمید رضا طیبی رئیس جهاد دانشگاهی پس از امضای این تفاهم نامه گفته: در حوزه آموزش مدلی ایجاد می‌کند که انجام نظام انتخابات شوراها که گسترده‌ترین حجم کاندیداها را شامل می‌شود، اخلاق در روند انتخابات را رعایت کند و در مرحله بعد افرادی که عضو شوراها می‌شوند با وظایف شوراها آشنا شوند.

وی افزود: به اعضای شوراها، آموزش داده می‌شود تا صحبت‌های نمایندگان منطبق با وظایف و توانمندی‌ها باشد تا بتوانند در راستای اجرای وظایف خود از ظرفیت‌های قانونی نیز بیشترین بهره را ببرند.

وی تاکید کرد: به نمایندگان شوراها آموزش داده خواهد شد که با نخبگان خود در شهرها و روستاها ارتباط برقرار کنند و از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های آنها در برنامه‌ریزی‌های شهری و روستایی استفاده کنند.