درصحن-شوراها: مردم سراسر ایران در هر شهر و روستا روز ۲۹ اردیبهشت فرصت دارند تا با شرکت در انتخابات، اعضای شوراها را انتخاب کنند. براساس قانون از کوچکترین بخش تقسیمات کشوری که روستاها باشد تا بزرگترین که استان باشد، شورا وجود دارد.

تقسیم بندی شوراها


بر اساس تقسیمات کشوری، شوراها به این ترتیب شکل می گیرد:

اگرچه شوراها به شش نوع تقسیم می شوند ولی مردم بصورت مستقیم تنها در انتخاب اعضای شوراهای شهر و روستا مشارکت دارند. اعضای شورای بخش،‌ از میان اعضای شورای روستاها، اعضای شورای شهرستان از میان اعضای شورای شهر و شورای بخش، اعضای شورای استان از میان اعضای شورای شهرستان و در نهایت اعضای شورای عالی استانها از میان اعضای شورای استان، تشکیل می شود.

تعداد اعضای شوراها:

۱- شورای روستاها:

۲- شورای شهرها:

جمعیت تهران ۲میلیون به بالا ۱-۲میلیون ۵۰۰ هزار تا۱ میلیون ۲۰۰ تا ۵۰۰ هزار ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار ۵۰ تا ۱۰۰ هزار ۲۰ تا ۵۰ هزار تا ۲۰ هزار
عضو اصلی ۳۱ ۲۵ ۲۱ ۱۵ ۱۳ ۱۱ ۹ ۷ ۵
عضو البدل ۱۲ ۱۰ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲

نکته:

۱- شورای بخش: نمایندگان روستاهای هر بخش، شورای بخش (از هر روستا یک نفر) را تشکیل می دهند. اعضای اصلی و علی البدل شوراهای بخش از عضویت در شورای روستا، کنار گذاشته نمی شوند.

۲- شورای شهرستان: نمایندگان هر بخش، و نماینده شورای شهر، شورای شهرستان را تشکیل می دهند. از هر بخش یک نفر، از شهرهای تا ۵۰۰ هزار نفر ۱ نفر و از شهرهای بالای ۵۰۰ هزار نفر ۲ نفر و از تهران ۳ نماینده در شورای شهرستان عضویت دارد. تعداد اعضای شورای شهرستان نباید از ۵ نفر کمتر باشد.

۳- شورای استان: نمایندگان شورای شهرستان در هر استان، شورای استان را تشکیل می دهد. تعداد اعضای شورای استان نباید از ۵ نفر کمتر باشد.

۴- شورای عالی استان: نمایندگان شورای استان،‌ شورای عالی استانها را تشکیل می دهند. شورای عالی  استان به دعوت وزیر کشور تشکیل می شود. جلسات فوق العاده نیز به دعوت وزیر کشور برگزار می شود.

نکته: چنانچه روستا یا روستاهایی به شهر تبدیل شوند، شورای شهر جدید از میان اعضای شورای روستا یا شورای روستاها براساس نسبت جمعیتی تشکیل می شود.