درصحن: صالحی امیری، دانش آشتیانی و سلطانی فر دوبار از سوی روحانی برای تصدی وزارت فرهنگ، آموزش و پروش و ورزش معرفی شدند. در هر دو نوبت مخالفان آنها را به فعالیت در جنبش سبز «فتنه» متهم کردند. تفاوت مجلس نهم و دهم را در این رای می توان دید:

 

رای مجالس نهم و دهم به صالحی‌امیری، سلطانی‌فر و دانش‌آشتیانی:
نام وزارتخانه اسامی مجلس نهم مجلس دهم
فرهنگ و ارشاد اسلامی سید رضا صالحی امیری ۱۰۷ رای موافق  ۱۴۱ رای مخالف ۱۸۰رای موافق ۸۹ رای مخالف
آموزش و پرورش فخر الدین دانش آشتیانی ۷۰ رای موافق  ۱۷۱ رای مخالف ۱۵۷رای موافق ۱۱۱ رای مخالف
ورزش و جوانان مسعود سلطانی فر ۱۱۷رای موافق  ۱۴۸ مخالف ۱۹۳ رای موافق ۷۲ رای مخالف