درصحن: مجمع تشخیص مصلحت نظام با بررسی طرح چگونگی نحوه فعالیت احزاب،‌ ارجاعی به این مجمع،‌ نظر مجلس را تایید کرد و به نمایندگان مجلس در کمیسیون ماده ده احزاب،‌ حق رای داد. پیش از این، مصوبه مجلس توسط شورای نگهبان رد شده بود ولی مجمع حق را به نمایندگان مجلس داد و آن را به مصلحت نظام خواند. مجلس شورای اسلامی در کمیسیون ماده ده احزاب دو نماینده دارد. حضور نمایندگان در این کمیسیون پیش از این نظارتی و بدون حق رای بود که با نظر مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام حضور آنها همراه با حق رای خواهد بود.
کمیسیون ماده ده احزاب حق صدور مجوز فعالیت احزاب و حق انحلال احزاب را دارد. شورای نگهبان حق رای نمایندگان را مغایر قانون اساسی و دخالت در امور دیگر قوا دانسته بود. قاسم میرزایی نکو و پروانه مافی نمایندگان مجلس دهم در کمیسیون ماده ده احزاب هستند.